മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Georges De Boeck
Georges De Boeck 2 ഫെബ്രു. 2023

Dracaena reflexa Lam.

ഡ്രസീന റിഫ്ലെക്സ Asparagaceae

Dracaena reflexa ഇല
leaf
Loading...