മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Yonah charlery
Yonah charlery 4 ഡിസം. 2021

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa

പൂവരശ്ശ് Malvaceae

Thespesia populnea ഇല
leaf
oceane demar
oceane demar 3 ഡിസം. 2021

Helianthus annuus L.

സൂര്യകാന്തി Asteraceae

Helianthus annuus ഇല
leaf
oceane demar
oceane demar 3 ഡിസം. 2021

Cardiospermum halicacabum L.

ഉഴിഞ്ഞ Sapindaceae

Cardiospermum halicacabum ഇല
leaf
zoe972
zoe972 2 ഡിസം. 2021

Syngonium auritum (L.) Schott

 

പുഷ്പം
flower
ഇല
leaf
ഇല
leaf
Sébastien TRASBOT
Sébastien TRASBOT 29 നവം. 2021

Averrhoa bilimbi L.

ഇലുമ്പി Oxalidaceae

Averrhoa bilimbi ഇല
leaf
Averrhoa bilimbi ഇല
leaf
Averrhoa bilimbi ഇല

+1

leaf
zoe972
zoe972 28 നവം. 2021

Graptophyllum pictum (L.) Griff.

 

ഇല
leaf
François FULPIN
François FULPIN 26 നവം. 2021

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.

അഡിനിയം ഒബെസെം Apocynaceae

Adenium obesum ഇല
leaf
Loading...