മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus esculentus (L.) Moench 1051 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Abroma augusta (L.) L.f. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 330 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 248 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 66 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 171 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin 1649 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 767 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia muricata (L.) Willd. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retusa (Jacq.) R.A.Howard 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia tortuosa (L.) Willd. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha alopecuroidea Jacq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha aristata Kunth 148 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 860 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1754 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck 1646 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze 51 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes grandiflora (Schiede) DC. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes longiflora DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 682 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen 145 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella radicans (Jacq.) R.K.Jansen 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia karukerana L.H.Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 3845 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantopsis radiata (L.) Fée 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum caudatum L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum fragile Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum latifolium Lam. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum Sw. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum obliquum Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum petiolatum Desv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pyramidale (L.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tenerum Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum villosum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea chantinii (Carrière) Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker 1553 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fulgens Brongn. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea smithiorum Mez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva Sw. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 649 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 6665 ചിത്രങ്ങൾ
Agave beauleriana Jacobi 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave caribaeicola Trel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 780 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema costatum N. E. Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes minima (Gaertn.) Burret 34 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 912 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. ex DC. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A.DC. 993 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 2879 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 105 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 4298 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1913 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Allium porrum L. 461 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 938 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schoenoprasum L. 3594 ചിത്രങ്ങൾ
Allocasuarina verticillata (Lam.) L.A.S.Johnson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus psilospermus Radlk. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus racemosus Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 753 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 1814 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 3591 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ciliaris Haw. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ferox Mill. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe grandidentata Salm-Dyck 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe greenii Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe maculata All. 2997 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 8019 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia citrodora Paláu 1255 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. 1859 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 1320 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 629 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 1553 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 111 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) P.Beauv. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera flavescens Kunth 25 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 2901 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus crassipes Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 989 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 999 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia hispida Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia peruviana Willd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Amherstia nobilis Wall. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia coccinea Rottb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia ramosior L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia robusta Heer & Regel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 1174 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 168 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth 25 ചിത്രങ്ങൾ
Amphitecna latifolia (Mill.) A.H.Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amyris elemifera L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 788 ചിത്രങ്ങൾ
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 2060 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon 4 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (W.Wright) Kunth ex DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon bicornis L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia adiantifolia (L.) Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1928 ചിത്രങ്ങൾ
Anetium citrifolium (L.) Splitg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia angustifolia Benth. 701 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 11 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 772 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 1043 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 876 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera vesicaria (Lam.) C.F.Gaertn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden ex André 7257 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium cordatum (L.) Schott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium crystallinum Linden & André 66 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium gracile (Rudge) Schott 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium guildingii Schott 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum Schott 1294 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 1078 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba tibourbou Aubl. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra squarrosa Nees 928 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1532 ചിത്രങ്ങൾ
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 700 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 411 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria araucana (Molina) K.Koch 4225 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Aiton ex A.Cunn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 3155 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude 205 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 783 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia obovata Desv. ex Ham. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea Roxb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga wightii Griff. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 1000 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida adscensionis L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia anguicida Jacq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora Sw. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia maxima Jacq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia trilobata L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza Bancr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 30 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 3760 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 13555 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 385 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 1149 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 726 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2348 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 2061 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 2991 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus falcatus L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 2407 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 2725 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus albus Mill. 4751 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra elatior Blume 1001 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium formosum Willd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pteropus Kaulf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pumilum Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium salicifolium L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serra Langsd. & Fisch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serratum L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium sulcatum Lam. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia insignis (Duchass. ex Griseb.) Harl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia rigida (Aubl.) Harl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Astraea lobata (L.) Klotzsch 57 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 1268 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia saxatilis (L.) Desv. 2202 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 802 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia germinans (L.) L. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke 9 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pedunculata (Mill.) Cabrera 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth 56 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris major Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. & Schult.f. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Barbieria pinnata (Pers.) Baill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 583 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria obtusa Nees 27 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria strigosa Willd. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 593 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Batis maritima L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia acuminata L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia galpinii N.E.Br. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 408 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 1562 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 2465 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia x blakeana Dunn 10 ചിത്രങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora Wall. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia coccinea Hook. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirtella Link 347 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia incarnata Link & Otto 14 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia maculata Raddi 3821 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia masoniana Irmsch. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia minor Jacq. 552 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia obliqua L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia rex Putz. 2924 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia semperflorens x cultorum (hort.) 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia grossularioides (L.) Triana 66 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria lutea L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2308 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens reptans (L.) G.Don 8 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 932 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum binervatum (Poir.) C.V.Morton & Lellinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum divergens (Kunze) Mett. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum occidentale L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum serrulatum Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Bletia purpurea (Lam.) DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Blighia sapida K.D.Koenig 95 ചിത്രങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare (L.) Mears 64 ചിത്രങ്ങൾ
Bocconia frutescens L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia coccinea Mill. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Bolbitis portoricensis (Spreng.) Hennipman 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bontia daphnoides L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus flabellifer L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Borrichia arborescens (L.) DC. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Bouchea prismatica (L.) Kuntze 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 6531 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 9425 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria succulenta Jacq. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria decumbens Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria fasciculata (Sw.) Parodi 13 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 888 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 6840 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 2835 ചിത്രങ്ങൾ
Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 628 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia karatas L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia pinguin L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum alicastrum Sw. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 2671 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don 133 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 5384 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia x candida Pers. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia americana L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Bryum argenteum Hedw. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bucida buceras L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja americana L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 13777 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja lindleyana Fortune ex Lindl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis barbata (Rottb.) C.B.Clarke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia polystachia (Andrews) DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera simaruba (L.) Sarg. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima spicata (Cav.) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 227 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 2452 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Huth 796 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 5476 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea crotalifera S.Watson 45 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea louisae Gagnep. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea majestica (Linden) H.A.Kenn. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea makoyana E.Morren 826 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea picturata K.Koch & Linden 220 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea veitchiana Veitch ex Hook.f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 825 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 13088 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra brevipes Benth. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra purpurea (L.) Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra surinamensis Benth. 683 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra tergemina (L.) Benth. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa formosana Rolfe 27 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia repens (Jacq.) L. 2389 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 10084 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon speciosus (Sims) Sweet 5 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don 862 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 3273 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum calaba L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium caeruleum (Benth.) C.Wright 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton 287 ചിത്രങ്ങൾ
Camaridium ochroleucum Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum. 3055 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis radicans (L.) Bureau 4124 ചിത്രങ്ങൾ
Campylocentrum fasciola (Lindl.) Cogn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Campylocentrum jamaicense (Rchb.f. ex Wullschl.) Benth. ex Fawc. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 346 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Canella winterana (L.) Gaertn. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 9365 ചിത്രങ്ങൾ
Canna x generalis L.H.Bailey 834 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 4515 ചിത്രങ്ങൾ
Caperonia palustris (L.) A.St.-Hil. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis 14 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis cynophallophora L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis flexuosa (L.) L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis indica (L.) Druce 20 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 9483 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum chinense Jacq. 733 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa guianensis Aubl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 7775 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum corindum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 851 ചിത്രങ്ങൾ
Carex polystachya Sw. ex Wahlenb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 3886 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa bispinosa (L.) Desf. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa carandas L. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. 1563 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica palmata Ruiz & Pav. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetia (L.) Lippold 2402 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia decandra Jacq. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia guianensis (Aubl.) Urb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia sylvestris Sw. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia tremula (Griseb.) Griseb. ex C.Wright 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 1455 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L.f. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia javanica L. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Cassipourea guianensis Aubl. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea mollissima Blume 41 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 1477 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 591 ചിത്രങ്ങൾ
Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 6926 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez 84 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya lueddemanniana Rchb.f. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia americana (Lam.) Cogn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia racemosa (Mill.) Cogn. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia schreberiana Miq. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 962 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 7914 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 320 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus polystachios (L.) Morrone 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 321 ചിത്രങ്ങൾ
Centella erecta (L.f.) Fern. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 408 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon cornutus (L.) Druce 35 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 299 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera manghas L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum megalophyllum Dunal 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 1510 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista glandulosa (L.) Greene 22 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 177 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea elegans Mart. 1078 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea seifrizii Burret 1921 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 2033 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaerops humilis L. 3946 ചിത്രങ്ങൾ
Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth 29 ചിത്രങ്ങൾ
Chaptalia nutans (L.) Pol. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch 1044 ചിത്രങ്ങൾ
Chimarrhis cymosa Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca alba (L.) Hitchc. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Chione venosa (Sw.) Urb. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris ciliata Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris radiata (L.) Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 8483 ചിത്രങ്ങൾ
Chonemorpha fragrans (Moon) Alston 9 ചിത്രങ്ങൾ
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy 110 ചിത്രങ്ങൾ
Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 611 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum indicum L. 4357 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 326 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum argenteum Jacq. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 40 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne. 632 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 17505 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl 453 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium mexicanum DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus javana DC. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis 320 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum caudatum L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 345 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1651 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 561 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 718 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Burm.f. 3021 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 683 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 2047 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 3548 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus x paradisi Macfad. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 227 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena lansium (Lour.) Skeels 12 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis dioica L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome aculeata L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome rutidosperma DC. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome serrata Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome speciosa Raf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome spinosa Jacq. 712 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum aculeatum (L.) Schltdl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 151 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet 14 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum paniculatum L. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum speciosissimum Van Geert ex C.Morren 80 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsoniae Balf. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum umbellatum Poir. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum wallichii Merr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum x speciosum Dombrain 13 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium surinamense L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D.Don 345 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia umbrosa (Sw.) Cogn. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria falcata Lam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria javitensis (Kunth) Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 1190 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia miniata Reg. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia x cyrtanthiflora (Van Houtte) H.P. Traub 184 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia major L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia mangle Rich. ex Planch. & Triana 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus urens (L.) Arthur 221 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba ascendens (Kuntze) Duss ex Lindau 8 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba caravellae C. Sastre & J.P. Fiard 11 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba pubescens L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba swartzii Meisn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1696 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba venosa L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax argentea (Lodd. ex Schult. & Schult.f.) Sarg. ex Becc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax barbadensis (Lodd. ex Mart.) Becc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax miraguama (Kunth) Becc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax spissa L.H.Bailey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1869 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. 7495 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pandurata Lindl. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pulverula Teijsm. & Binn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 2269 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea canephora Pierre ex A.Froehner 37 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica W.Bull ex Hiern 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 3171 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum rotundifolium Rich. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 346 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1459 ചിത്രങ്ങൾ
Commersonia bartramia (L.) Merr. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Congea tomentosa Roxb. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Conocarpus erectus L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia icosandra (Sw. ex Wikstr.) Urb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus nodiflorus Desr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Copaifera officinalis L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus hirtus L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus siliquosus L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia africana Lam. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 78 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia collococca L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dentata Poir. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia martinicensis (Jacq.) Roem. & Schult. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia reticulata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 676 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sulcata DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline australis (G.Forst.) Endl. 2183 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 4052 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline indivisa (G.Forst.) Endl. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline stricta (Sims) Endl. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1986 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 2444 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 2548 ചിത്രങ്ങൾ
Cornutia pyramidata L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha umbraculifera L. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 10373 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 629 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 3266 ചിത്രങ്ങൾ
Costus arabicus L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Costus speciosus (J.Koenig) Sm. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Costus spicatus (Jacq.) Sw. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 966 ചിത്രങ്ങൾ
Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin 45 ചിത്രങ്ങൾ
Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cranichis muscosa Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crantzia cristata (L.) Scop. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva tapia L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 1126 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum amabile Donn ex Ker-Gawl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum americanum L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 1144 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum bulbispermum (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum latifolium L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum zeylanicum (L.) L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 3880 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sativus L. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra infundibuliformis (L.) Nees 901 ചിത്രങ്ങൾ
Crossopetalum rhacoma Crantz 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria alata Buch. Ham. ex Roxb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria brevidens Benth. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 95 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 302 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pilosa Mill. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pumila Ortega 52 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 108 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Croton flavens L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Croton hirtus L'Hér. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Croton humilis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tiglium L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don 1332 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis anguria L. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1962 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 3119 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 3900 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1789 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 4259 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania americana L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 2235 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea ignea A.DC. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sempervirens L. 6935 ചിത്രങ്ങൾ
Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 975 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zedoaria (Berg.) Rosc. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta americana L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 427 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis cristata (L.) D.Don 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 491 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea arborea (L.) Sm. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 53 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas circinalis L. 326 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 4710 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthus bipartitus Poit. ex A.Rich. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon cranichoides (Griseb.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Itô 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus opulentus (Kaulf.) Nakaike 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson 57 ചിത്രങ്ങൾ
Cydista aequinoctialis (L.) Miers 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium aloifolium (L.) Sw. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 779 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum clausum (Jacq.) Jacq. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L. 2810 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1853 ചിത്രങ്ങൾ
Cynophalla hastata (Jacq.) J.Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alopecuroides Rottb. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aromaticus (Ridl.) Mattf. & Kük. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus brevifolius (Rottb.) Endl. ex Hassk. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus densicaespitosus Mattf. & Kük. ex Kük. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus distans L.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 603 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laxus Lam. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ligularis L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus luzulae (L.) Retz. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus meyenianus Kunth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ochraceus Vahl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1016 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus polystachyos Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus surinamensis Rottb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus tenuis Sw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtostachys renda Blume 258 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia scandens L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Daphnopsis americana (Mill.) J.R.Johnst. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Datura innoxia Mill. 1658 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 435 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 11596 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 21375 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer) Raf. 1393 ചിത്രങ്ങൾ
Dendranthema grandiflorum (Ramat.) Kitam. 2905 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium chrysotoxum Lindl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium crumenatum Sw. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium nobile Lindl. 2277 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus leptophyllus Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium barbatum (L.) Benth. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium distortum (Aubl.) J.F. Macbr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon (L.) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum (G.Mey.) DC. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium velutinum (Willd.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus caryophyllus L. 5181 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 1482 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea morrisii Fawc. & Rendle 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea pendula (Aubl.) Cogn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan 523 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dictyosperma album (Bory) H.Wendl. & Drude ex Scheff. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum angustifrons Fée 3 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C.Presl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum membranaceum (L.) Vareschi 47 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 7282 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 111 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Dinebra panicea (Retz.) P.M.Peterson & N.Snow 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea megacarpa Rolfe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Diodella sarmentosa (Sw.) Bacigalupo & E.L.Cabral ex Borhidi 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon edule Lindl. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 29 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros inconstans Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f. 3407 ചിത്രങ്ങൾ
Diplachne fusca (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium cristatum (Desr.) Alston 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann 435 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya wallichii (Lindl.) K.Schum. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia contrajerva L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia psilurus Welw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn 30 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris pedata (L.) Fée 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena draco (L.) L. 1312 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 6860 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 4495 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena sanderiana hort. Sander ex Mast. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena umbraculifera Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 5913 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. 1782 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste thunbergiiflora (S. Moore) Lindau 34 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 935 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 180 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 999 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1348 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron xylocarpum (Vent.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum herminieri (Bory & Fée) T.Moore 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum petiolatum (Sw.) Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum spatulatum (Bory) T.Moore 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 180 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 620 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G.Don 30 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia fosbergii Nicolson 495 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle 79 ചിത്രങ്ങൾ
Entada polystachya (L.) DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum anceps Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum angustilobum Fawc. & Rendle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum boricuarum Hágsater & Sanchez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ciliare L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum dendrobioides Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum difforme Jacq. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum fulgens Brongn. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ibaguense Kunth 675 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum nocturnum Jacq. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum patens Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. 550 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ramosum Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum rigidum Jacq. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum secundum Jacq. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum strobiliferum Rchb.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 2149 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting 8875 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia cupreata (Hook.) Hanst. 1443 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia reptans Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis hypnoides (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthemum pulchellum Andrews 168 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 992 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bellioides DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron canadensis L. 10474 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 3497 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron laevigatus Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 9237 ചിത്രങ്ങൾ
Erithalis odorifera Jacq. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina corallodendron L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 2345 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina velutina Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum havanense Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum lineolatum DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum novogranatense (D.Morris) Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum squamatum Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 31 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 922 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus citriodora Hook. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 3677 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Eucharis x grandiflora Planch. & Lindau 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia albicans (O.Berg) Urb. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia axillaris (Sw.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia biflora (L.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia coffeifolia DC. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia cordata (Sw.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia duchassaingiana O. Berg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia gregii (Sw.) Poir. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia gryposperma Krug & Urb. ex Urb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia lambertiana DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia monticola (Sw.) DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia pseudopsidium Jacq. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1973 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle 25 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia articulata Aubl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 591 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 285 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graminea Jacq. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 766 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hypericifolia L. 1226 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hyssopifolia L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1460 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy 288 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lophogona Lam. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mesembrianthemifolia Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 6815 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 1329 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 6304 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 364 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1697 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides L. 1630 ചിത്രങ്ങൾ
Euploca ternata (Vahl) J.I.M. Melo & Semir 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe broadwayi Becc. ex Broadway 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe edulis Mart. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus antillanus D. Powell 7 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus convolvuloides (Willd. ex Schult.) Stearn 7 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus filipes Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus nummularius (L.) L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy 13 ചിത്രങ്ങൾ
Exostema caribaeum (Jacq.) Schult. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Exothea paniculata (Juss.) Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fevillea cordifolia L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus americana Aubl. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus aspera G.Forst. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 5892 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 11489 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus citrifolia Mill. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 4810 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus insipida Willd. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lyrata Warb. 2273 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 2819 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus natalensis Hochst. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus nymphaeifolia Mill. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 1831 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 37 ചിത്രങ്ങൾ
Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) R.K. Brummitt 94 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Fleischmannia microstemon (Cass.) R.M.King & H.Rob. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia strobilifera (L.) W.T.Aiton 83 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 9101 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella japonica (Thunb.) Swingle 1025 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunella margarita (Lour.) Swingle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 10069 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier 1694 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 588 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2728 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 2895 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia gracilis Bartl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis 1734 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia taitensis DC. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria domingensis Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Geogenanthus poeppigii (Miq.) Faden 11 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma pinnatifrons Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma undata Klotzsch 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Adlam 1771 ചിത്രങ്ങൾ
Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder 235 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia peruviana (L.) Small 115 ചിത്രങ്ങൾ
Gleichenella pectinata (Willd.) Ching 48 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Globba marantina L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 852 ചിത്രങ്ങൾ
Gloxinia perennis (L.) Fritsch 86 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 1915 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 2185 ചിത്രങ്ങൾ
Gonzalagunia hirsuta (Jacq.) K.Schum. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium arboreum L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium herbaceum L. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania lupuloides (L.) Urb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Graptophyllum pictum (L.) Nees ex Griff. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. 2041 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum officinale L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea kunthiana A. Juss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea macrophylla Vahl 92 ചിത്രങ്ങൾ
Guarianthe skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins 220 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda crispiflora Vahl 65 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda scabra (L.) Vent. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Gustavia augusta L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania lingulata (L.) Mez 272 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania plumieri (Griseb.) Mez 85 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura aurantiaca (Blume) Sch.Bip. ex DC. 612 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila paniculata L. 901 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria alata Hook. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia axillaris Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq. 848 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.Grose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hebeclinium macrophyllum (L.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 831 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavum Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl. 807 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyosmum arborescens Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 13793 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus debilis Nutt. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 6458 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews 493 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia acuminata Rich. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 561 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia caribaea Lam. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia farinosa Raddi 37 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L.f. 1453 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 1440 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia stricta Huber 266 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wagneriana Petersen 136 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium angiospermum Murray 144 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 598 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 450 ചിത്രങ്ങൾ
Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E.Hubb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis fulva (L.) L. 7813 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis lilioasphodelus L. 4035 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson 517 ചിത്രങ്ങൾ
Hemionitis palmata L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Herissantia crispa (L.) Brizicky 12 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera littoralis Aiton 33 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia sonora L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys purpurea (L.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus L. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus elatus Sw. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus heterophyllus Vent. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 995 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus phoeniceus Jacq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus radiatus Cav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 18304 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 760 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 803 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus vitifolius L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Hieronyma alchorneoides Allemão 32 ചിത്രങ്ങൾ
Hillia parasitica Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze 491 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum reginae (L.) Herb. 2776 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G.Don 588 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocratea volubilis L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Hippomane mancinella L. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella triandra Sw. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium racemosum Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya carnosa (L.f.) R.Br. 3760 ചിത്രങ്ങൾ
Huernia schneideriana A. Berger 88 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hura crepitans L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 17443 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle verticillata Thunb. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus trigonus (Haw.) Safford 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1924 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees 29 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis caribaea (L.) Herb. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis fragrans (Salisb.) Salisb. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis speciosa (Salisb.) Salisb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore 172 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe verschaffeltii H.Wendl. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis atrorubens Poit. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 345 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis verticillata Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ichnanthus nemorosus (Sw.) Döll 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex macfadyenii (Walp.) Rehder 2 ചിത്രങ്ങൾ
Illicium verum Hook.f. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 2044 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens niamniamensis Gilg 232 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook.f. 7159 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera spicata Forssk. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera tinctoria L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Inga ingoides (Rich.) Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Inga laurina (Sw.) Willd. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Inocarpus fagifer (Parkinson) Fosberg 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 3027 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 543 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea horsfalliae Hook. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea mauritiana Jacq. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 353 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 6375 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea repanda Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea setifera Poir. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy 81 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 2349 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 697 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum latifolium (Spreng.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum timorense Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Isochilus linearis (Jacq.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ixophorus unisetus (J.Presl) Schltdl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 1006 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3860 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora ferrea (Jacq.) Benth. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don 262 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora hookeri (Oudem.) Bremek. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora javanica (Blume) DC. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D.Don 4736 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia solanifolia (L.) Hall. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquinia armillaris Jacq. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 1032 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum humile L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews 91 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1571 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 681 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha integerrima Jacq. 1318 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 703 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 997 ചിത്രങ്ങൾ
Jubaea chilensis (Molina) Baill. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia adhatoda L. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm. 1019 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brasiliana Roth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carnea Lindl. 542 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carthaginensis Jacq. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia pectoralis Jacq. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia secunda Vahl 171 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia sessilis Jacq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia rotunda L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 12261 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H.Perrier 1732 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 606 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe integra (Medik.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata (L.) DC. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 1211 ചിത്രങ്ങൾ
Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 673 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria hirsuta (Kunth) Regel 25 ചിത്രങ്ങൾ
Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 587 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca floridana (L.) Gaertn. 401 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 2954 ചിത്രങ്ങൾ
Laetia thamnia L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lagascea mollis Cav. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 507 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L. 12414 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 1159 ചിത്രങ്ങൾ
Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 17348 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana involucrata L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 1084 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea aestuans (L.) Chew 483 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale 11 ചിത്രങ്ങൾ
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore 272 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 11141 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis pisonis Cambess. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Lellingeria suspensa (L.) A.R.Sm. & R.C.Moran 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna valdiviana Phil. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus sibiricus L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L. 1131 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 1236 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 2638 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum maximum (Ramond) DC. 2355 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare Lam. 9044 ചിത്രങ്ങൾ
Licania ternatensis Hook.f. ex Duss 6 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria triandra (Sw.) Kosterm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala grandis (hort. ex W.Bull) H.Wendl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Licuala spinosa Thunb. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum japonicum Thunb. 1824 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium candidum L. 3247 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium longiflorum Thunb. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea lancea (L.) Bedd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea quadrangularis Raddi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis nervosa (Thunb.) Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia micromera Schauer 60 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Lithachne pauciflora (Sw.) P.Beauv. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lithophila muscoides Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 696 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia cardinalis L. 1545 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia conglobata Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia stricta Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 10551 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchitis hirsuta L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus heptaphyllus (Poir.) DC. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus punctatus Kunth 34 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera hirsuta Eaton 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 7956 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera sempervirens L. 1054 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia erecta (L.) H.Hara 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H.Hara 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 307 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa aegyptiaca Mill. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter 27 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L. 548 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerina restioides (Sw.) Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 120 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia dodecapetala (Lam.) Govaerts 5 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia grandiflora L. 8864 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra alceifolia Jacq. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra fasciata Jacq. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia coccigera L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia emarginata DC. 303 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia linearis Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1929 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum americanum (L.) Torr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke 531 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla splendens (Hook.f.) Woodson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 4169 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 837 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 380 ചിത്രങ്ങൾ
Mansoa alliacea (Lam.) A.H.Gentry 177 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 426 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta leuconeura E.Morren 2830 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia umbellata L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Marchantia chenopoda L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Marchantia inflexa Nees & Mont. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Margaritaria nobilis L.f. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze 71 ചിത്രങ്ങൾ
Martynia annua L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Matelea maritima (Jacq.) Woodson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillariella alba (Hook.) M.A. Blanco & Carnevali 2 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek 26 ചിത്രങ്ങൾ
Mecardonia procumbens (Mill.) Small 126 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 2088 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 13221 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla magnifica Lindl. 927 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla myriantha Merr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca linariifolia Smith 5 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 293 ചിത്രങ്ങൾ
Melampodium perfoliatum (Cav.) Kunth 30 ചിത്രങ്ങൾ
Melanthera aspera (Jacq.) Steud. ex Small 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 7991 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus Jacq. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia nodiflora Sw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia tomentosa L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Melothria pendula L. 375 ചിത്രങ്ങൾ
Melpomene flabelliformis (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 2056 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 7216 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh. 9573 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha x piperita L. 1149 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis annua L. 5576 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 362 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Metastelma martinicense Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia corymbosa (Rich.) Judd & Skean 1 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia laevigata (L.) D.Don 12 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia mirabilis (Aubl.) L.O.Williams 4 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia prasina (Sw.) DC. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia purpurea (D.Don) Judd & Skean 4 ചിത്രങ്ങൾ
Microchilus hirtellus (Sw.) D.Dietr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Microchilus plantagineus (L.) D.Dietr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma lycopodioides (L.) Copel. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre 70 ചിത്രങ്ങൾ
Microtea debilis Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 174 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa camporum Benth. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa ceratonia L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pigra L. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 2448 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa quadrivalvis L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa sensitiva L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa velloziana Mart. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops elengi L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 11940 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica balsamina L. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 1419 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera adansonii Schott 2614 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 7844 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera obliqua Miq. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Montrichardia arborescens (L.) Schott 37 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 1367 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 1366 ചിത്രങ്ങൾ
Morisonia americana L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Morus nigra L. 5935 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri guianensis Aubl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna bennettii F.Muell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 29 ചിത്രങ്ങൾ
Muehlenbeckia complexa (A.Cunn.) Meisn. 739 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 1600 ചിത്രങ്ങൾ
Musa basjoo Siebold ex Iinuma 28 ചിത്രങ്ങൾ
Musa mannii H.Wendl. ex Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Musa ornata Roxb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Musa troglodytarum L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Musa x paradisiaca L. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Muscarella aristata (Hook.) Luer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda frondosa L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A. Rich. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda pubescens Dryand. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda treutleri Stapf 38 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda x rosea (hort.) 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis arvensis (L.) Hill 1966 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia amazonica DC. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia deflexa (Poir.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia fallax (Rich.) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia splendens (Sw.) DC. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh 33 ചിത്രങ്ങൾ
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg 85 ചിത്രങ്ങൾ
Myriopus maculatus (Jacq.) Feuillet 29 ചിത്രങ്ങൾ
Myriopus volubilis (L.) Small 19 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Myrmecophila tibicinis (Bateman) Rolfe 10 ചിത്രങ്ങൾ
Myrospermum frutescens Jacq. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtus communis L. 7013 ചിത്രങ്ങൾ
Napoleonaea imperialis P.Beauv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale W.T.Aiton 2280 ചിത്രങ്ങൾ
Nautilocalyx melittifolius (L.) Wiehler 56 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1488 ചിത്രങ്ങൾ
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser 112 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague 342 ചിത്രങ്ങൾ
Neonotonia wightii (Graham ex Wight & Arn.) J.A.Lackey 57 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 835 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl 386 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug 12 ചിത്രങ്ങൾ
Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia plena (L.) Benth. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia pubescens Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 18811 ചിത്രങ്ങൾ
Neurodium lanceolatum (L.) Fée 4 ചിത്രങ്ങൾ
Neurolaena lobata (L.) Cass. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana glauca Graham 2931 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 2105 ചിത്രങ്ങൾ
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 45 ചിത്രങ്ങൾ
Norantea guianensis Aubl. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura discolor (Griseb.) C.M.Taylor 9 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura guadalupensis (DC.) C.M.Taylor 10 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Nyctanthes arbor-tristis L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea ampla (Salisb.) DC. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea caerulea Savigny 5 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea rubra Roxb. ex Salisb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 8340 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum campechianum Mill. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum gratissimum L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L. 593 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea cernua (Nees) Mez 95 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea coriacea (Sw.) Britton 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea membranacea (Sw.) R.A.Howard 118 ചിത്രങ്ങൾ
Odontadenia macrantha (Roem. & Schult.) Markgr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema callistachyum (Schltdl. & Cham.) Kuntze 16 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze 684 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema nitidum (Jacq.) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema tubiforme (Bertol.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 340 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 15749 ചിത്രങ്ങൾ
Olfersia cervina (L.) Kunze 14 ചിത്രങ്ങൾ
Olyra latifolia L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalea diandra L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium altissimum (Jacq.) Sw. 745 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium baueri Lindl. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Oncoba spinosa Forssk. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina macrocarpa (L.) Urb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera (L.) Mill. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 3433 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia monosperma (Sw.) Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oroxylum indicum (L.) Kurz 44 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 334 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus fragrans Lour. 1162 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 7736 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 2418 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis frutescens L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 2263 ചിത്രങ്ങൾ
Oxyria digyna (L.) Hill 316 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 2087 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium lamerei Drake 923 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys lutea Nees 1325 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys spicata (Ruiz & Pav.) Wassh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea crocea (Sw.) Schult. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea croceoides Ham. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus dubius Spreng. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus sanderi Hort. Sand. ex Mast. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus utilis Bory 1234 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum hirsutum Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum pilosum Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum pulchellum Raddi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum stoloniferum Poir. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum trichoides Sw. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1599 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 876 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum P.J.Bergius 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum fimbriatum Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum nutans Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum plicatulum Michx. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum saccharoides Nees ex Trin. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum virgatum L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora coccinea Aubl. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2757 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 1063 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora maliformis L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 319 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora rubra L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora serratifolia L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia cururu L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia pinnata L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia schiedeana Steud. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia spinifex (L.) Cav. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia strictiflora Hook. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis elongata Kunth 37 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis humifusa Sw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis linifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium zonale (L.) L'Hér. 3215 ചിത്രങ്ങൾ
Pellionia repens (Lour.) Merr. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze 73 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 2218 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia argyreia (Miq.) E.Morren 38 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia caperata Yunck. 1658 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia hernandiifolia (Vahl) A. Dietr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A.Dietr. 1127 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 525 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth 648 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia trifolia (L.) A. Dietr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia aculeata Mill. 740 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 6149 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria punctata (Elliott) Small 37 ചിത്രങ്ങൾ
Petiveria alliacea L. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 1257 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 3259 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia x hybrida (Hook.f.) Vilm. 5038 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus lappulaceus Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus latifolius L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus coccineus L. 568 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 2137 ചിത്രങ്ങൾ
Phenax sonneratii (Poir.) Wedd. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron giganteum Schott 357 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott 1985 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron lingulatum (L.) C. Koch 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium aureum (L.) J.Sm. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H.Wagner 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus linifolius (L.) B.Øllg. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Phlogacanthus turgidus (Fua ex Hook.f.) Lindau 45 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix canariensis hort. ex Chabaud 994 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1793 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq. 1153 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix roebelenii O'Brien 320 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix sylvestris (L.) Roxb. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 5094 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 1110 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 221 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acuminatus Vahl 30 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus caroliniensis Walter 13 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus epiphyllanthus L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus mimosoides Sw. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus niruri L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllarthron comorense Bojer ex DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 729 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis minima L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis pubescens L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca icosandra L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché 10 ചിത്രങ്ങൾ
Picramnia pentandra Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Picrasma excelsa (Sw.) Planch. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin 1029 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea corymbosa (Savigny) Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea hyalina Fenzl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea inaequalis (Juss. ex Poir.) Wedd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea involucrata (Sims) C.H. Wright & D. Dewar 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1886 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocarpus racemosus Vahl 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pilosocereus royeni (L.) Byles & G. Rowley 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore 47 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella anisum L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 29 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aequale Vahl 18 ചിത്രങ്ങൾ
Piper amalago L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Piper arboreum Aubl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Piper dilatatum Rich. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Piper glabrescens (Miq.) C.DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Piper hispidum Sw. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Piper peltatum L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Piper reticulatum L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Piper retrofractum Vahl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Piriqueta cistoides (L.) Griseb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Piscidia carthagenensis Jacq. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia fragrans Dum.-Cours. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia subcordata Sw. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 790 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia angustifolia Sol. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia spicata (Lam.) Mez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 434 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 116 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 12254 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 8237 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco 3781 ചിത്രങ്ങൾ
Platythelys querceticola (Lindl.) Garay 8 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 3479 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. 11979 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus verticillatus (L.f.) Druce 1911 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis polypodioides (L.) E.G.Andrews & Windham 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis pruinosa Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea carolinensis (Jacq.) G.Don 60 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea odorata (L.) Cass. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 8340 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago scandens L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria alba L. 1746 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria pudica Jacq. 1522 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 3952 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus coriaceus Rich. & A. Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague 2922 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon heyneanus Benth. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Polianthes tuberosa L. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia longifolia (Sonnerat) Thwait. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala antillensis Chodat 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum acuminatum Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium dulce Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias filicifolia (C.Moore ex E.Fourn.) L.H.Bailey 17 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms 657 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey 549 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg 823 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet 57 ചിത്രങ്ങൾ
Pometia pinnata J.R.Forst. & G.Forst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ponthieva petiolata Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Poranopsis paniculata (Roxb.) Roberty 14 ചിത്രങ്ങൾ
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 6804 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca halimoides L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 10036 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca pilosa L. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca rubricaulis Kunth 16 ചിത്രങ്ങൾ
Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton nodosus Poir. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla anglica Laichard. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn 55 ചിത്രങ്ങൾ
Prestoea montana (Graham) G.Nicholson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pritchardia pacifica Seem. & H.Wendl. ex H.Wendl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Priva lappulacea (L.) Pers. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Proiphys amboinensis (L.) Herb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Prosthechea fragrans (Sw.) W.E.Higgins 57 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 8093 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudelephantopus spicatus (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker 39 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin 1258 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera 153 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleianum Sabine 392 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 2718 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Psychopsis papilio (Lindl.) H.G.Jones 5 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria aubletiana Steyerm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria berteroana DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria mapourioides DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria microdon (DC.) Urb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria nervosa Sw. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria urbaniana Steyerm. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris altissima Poir. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris cretica L. 706 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris multifida Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris plumula Desv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris pungens Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris quadriaurita Retz. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tripartita Sw. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus officinalis Jacq. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pterospermum acerifolium (L.) Willd. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma elegans (R.Br.) Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychosperma macarthurii (H.Wendl. ex H.J.Veitch) H.Wendl. ex Hook.f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Punica granatum L. 10594 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 1292 ചിത്രങ്ങൾ
Quararibea turbinata (Sw.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia amara L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Quisqualis indica L. 408 ചിത്രങ്ങൾ
Randia aculeata L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Randia nitida (Kunth) DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 1836 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia viridis Willd. ex Roem. & Schult. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ravenala madagascariensis Sonn. 1124 ചിത്രങ്ങൾ
Renanthera coccinea Lour. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia alpinia (Rottb.) Maas 70 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia pyramidalis (Lam.) Maas 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll.Arg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. 1543 ചിത്രങ്ങൾ
Rhapis humilis Blume 82 ചിത്രങ്ങൾ
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn 1551 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mangle L. 400 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora colorata (L.) H.Pfeiff. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 14 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter 27 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora polyphylla (Vahl) Vahl 16 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora tenuis Link 3 ചിത്രങ്ങൾ
Richeria grandis Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 8765 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 772 ചിത്രങ്ങൾ
Rochefortia spinosa (Jacq.) Urb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Rondeletia odorata Jacq. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa canina L. 19461 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa chinensis Jacq. 24607 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa rubiginosa L. 2862 ചിത്രങ്ങൾ
Rosenbergiodendron formosum (Jacq.) Fagerl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rosmarinus officinalis L. 15346 ചിത്രങ്ങൾ
Rotheca myricoides (Hochst.) Steane & Mabb. 468 ചിത്രങ്ങൾ
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton 21 ചിത്രങ്ങൾ
Roystonea oleracea (Jacq.) O.F.Cook 113 ചിത്രങ്ങൾ
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook 346 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 478 ചിത്രങ്ങൾ
Rudgea citrifolia (Sw.) K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra 224 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia elegans Poir. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tuberosa L. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 5527 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex scutatus L. 1006 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia coccinea (L.) Wettst. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia equisetiformis Cham. & Schltdl. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 764 ചിത്രങ്ങൾ
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay 41 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria lancifolia L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Salix babylonica L. 5062 ചിത്രങ്ങൾ
Salix chilensis Molina 30 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia farinacea Benth. 3887 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia occidentalis Sw. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia serotina L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia splendens Sellow ex Nees 914 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia molesta D.S.Mitch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus canadensis L. 1640 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia speciosa Leonard 507 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook. 1403 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce 1136 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata Prain 9839 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Sapium glandulosum (L.) Morong 79 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca indica L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Saribus rotundifolius (Lam.) Blume 10 ചിത്രങ്ങൾ
Saritaea magnifica (Sprague ex Steenis) Dugand 169 ചിത്രങ്ങൾ
Sauvagesia erecta L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 784 ചിത്രങ്ങൾ
Schaefferia frutescens Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 2076 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera arboricola (Hayata) Merr. 6153 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera attenuata (Sw.) Frodin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Schoepfia schreberi J.F. Gmel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria gaertneri Raddi 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria latifolia Sw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria lithosperma (L.) Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria microcarpa Nees ex Kunth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria secans (L.) Urb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria havanensis Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria purpurascens Sw. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 661 ചിത്രങ്ങൾ
Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake 16 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella flabellata (L.) Spring 18 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella rotundifolia Spring 4 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella willdenowii (Desv. ex Poir.) Baker 198 ചിത്രങ്ങൾ
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose 155 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio lucidus (Sw.) DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 7920 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose 30 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Senna atomaria (L.) H.S.Irwin & Barneby 35 ചിത്രങ്ങൾ
Senna bicapsularis (L.) Roxb. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby 28 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 34 ചിത്രങ്ങൾ
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby 273 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 1106 ചിത്രങ്ങൾ
Senna pallida (Vahl) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna septemtrionalis (Viv.) H.S.Irwin & Barneby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby 488 ചിത്രങ്ങൾ
Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby 122 ചിത്രങ്ങൾ
Serissa japonica (Thunb.) Thunb. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Poir. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania sesban (L.) Merr. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria barbata (Lam.) Kunth 25 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria magna Griseb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 42 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 860 ചിത്രങ്ങൾ
Sicydium tamnifolium (Kunth) Cogn. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Sida abutifolia Mill. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Sida ciliaris L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glabra Mill. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glomerata Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sida linifolia Juss. ex Cav. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 576 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Sida urens L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon foetidissimum Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Simarouba amara Aubl. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis alba L. 4683 ചിത്രങ്ങൾ
Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern 555 ചിത്രങ്ങൾ
Siparuna glabrescens (C.Presl) A.DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea dentata L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax rotundifolia L. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Sobralia macrantha Lindl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra grandiflora Sw. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra longiflora Tussac 7 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra maxima (Sessé & Moc.) P.S.Green 21 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 4609 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum bahamense Griseb. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum betaceum Cav. 728 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum jamaicense Mill. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lanceifolium Jacq. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lanceolatum Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 9780 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mammosum L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 2345 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rugosum Dunal 9 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 241 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum sisymbriifolium Lam. 776 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 796 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 7164 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum umbellatum Mill. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wendlandii Hook.f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wrightii Benth. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L. 11542 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago sempervirens L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 10725 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 10437 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora tomentosa L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1647 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum cannifolium (Dryand. ex Sims) Schott 155 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum wallisii Regel 6480 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P.Beauv. 1567 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis plicata Blume 1125 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce ocymifolia Willd. ex Roem. & Schult. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce prostrata Aubl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce remota Lam. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce verticillata L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 1539 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia anthelmia L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Spilanthes urens Jacq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Spinacia oleracea L. 1018 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias dulcis Sol. ex Parkinson 98 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias mombin L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias purpurea L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys arvensis (L.) L. 468 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 284 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 893 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 172 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia Sims 98 ചിത്രങ്ങൾ
Stanhopea tigrina Batem. ex Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stanhopea wardii Lodd. ex Lindl. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Stanhopea warszewicziana Klotzsch 12 ചിത്രങ്ങൾ
Staphidiastrum latifolium (Desr.) Naudin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga 14 ചിത്രങ്ങൾ
Stelis ophioglossoides (Jacq.) Sw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 10140 ചിത്രങ്ങൾ
Stemodia verticillata (Mill.) Hassl. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 344 ചിത്രങ്ങൾ
Stephanotis floribunda Brongn. 627 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia caribaea R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Sticherus bifidus (Willd.) Ching 9 ചിത്രങ്ങൾ
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon diversifolium (Kunth) A. Juss. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon emarginatum (Cav.) A. Juss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia alba (L.f.) Skeels 11 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia nicolai Regel & Körn. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia reginae Banks ex Aiton 23 ചിത്രങ്ങൾ
Strongylodon macrobotrys A.Gray 342 ചിത്രങ്ങൾ
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze 19 ചിത്രങ്ങൾ
Stylogyne lateriflora (Sw.) Mez 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Suriana maritima L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia panacoco (Aubl.) R.S.Cowan 34 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King 49 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Syagrus amara (Jacq.) Mart. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 805 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum laeve (L.) Á.Löve & D.Löve 27 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom 4094 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum x versicolor (Willd.) G.L.Nesom 23 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum asperum Lepech. 1457 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L. 15676 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos martinicensis Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 405 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium podophyllum Schott 6095 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry 96 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 873 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 979 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 549 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 377 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 347 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia pallida (Lindl.) Miers 290 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana citrifolia L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1620 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Poir. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes erecta L. 6990 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes patula L. 4208 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum fruticosum (L.) Juss. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1432 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 1200 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. 5584 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 13335 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinochilos ananassae (Hassk.) K.Schum. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Taxodium distichum (L.) Rich. 6135 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 2583 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 4082 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria incisa Cav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria trifoliata (L.) Cav. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia candida (Roxb.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia noctiflora Bojer ex Baker 49 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia arjuna (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1944 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze 660 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrazygia angustifolia (Sw.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrazygia discolor (L.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris decussata (L.) Proctor 10 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris poiteana (Bory) Proctor 16 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris reticulata (L.) Proctor 14 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris serrata (Cav.) Alston 14 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 936 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa 751 ചിത്രങ്ങൾ
Thrinax parviflora Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Thrinax radiata Lodd. ex Schult. & Schult.f. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 3009 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson 1016 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia fragrans Roxb. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia Lindl. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia mysorensis (Wight) T.Anderson ex Bedd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 8083 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina grandifolia Cogn. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. 597 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 2447 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia bulbosa Hook. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia polystachia (L.) L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia recurvata (L.) L. 490 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia tenuifolia L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia usneoides (L.) L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia utriculata L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 888 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake 156 ചിത്രങ്ങൾ
Tolumnia variegata (Sw.) Braem 8 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia asiatica L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia fournieri Linden ex E.Fourn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia bicolor Sw. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia gnaphalodes (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia hirsutissima L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl. 2983 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia pallida (Rose) D.R.Hunt 6502 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia spathacea Sw. 3885 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse 396 ചിത്രങ്ങൾ
Trema micrantha (L.) Blume 99 ചിത്രങ്ങൾ
Triadica sebifera (L.) Small 490 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia pallida Sw. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia septentrionalis C.DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams 9 ചിത്രങ്ങൾ
Trichocolea tomentosa (Sw.) Gottsche 10 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes alatum Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes crispum L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes elegans Rich. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes pinnatum Hedw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes polypodioides L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosalpinx dura (Lindl.) Luer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Trichostigma octandrum (L.) H.Walter 19 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb. 469 ചിത്രങ്ങൾ
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson 31 ചിത്രങ്ങൾ
Triphora surinamensis (Lindl. ex Benth.) Britton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos 43 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta lappula L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta semitriloba Jacq. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 8481 ചിത്രങ്ങൾ
Turbina corymbosa (L.) Raf. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera subulata Sm. 760 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 1296 ചിത്രങ്ങൾ
Turpinia occidentalis (Sw.) G.Don 64 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium blumei Nicolson & Sivad. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 753 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster 121 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen 4 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa reptans (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Urvillea ulmacea Kunth 25 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia alpina Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia jamesoniana Oliv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia cornigera (L.) Seigler & Ebinger 79 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. 1034 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia nilotica (L.) P.J.H.Hurter & Mabb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Vanda coerulea Griff. ex Lindl. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Vandellia diffusa L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla mexicana Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Andrews 126 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla pompona Schiede 55 ചിത്രങ്ങൾ
Varronia bullata L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Varronia curassavica Jacq. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Varronia polycephala Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore 401 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena rigida Spreng. 3201 ചിത്രങ്ങൾ
Verbesina gigantea Jacq. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia arborescens (L.) Sw. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica longifolia L. 1017 ചിത്രങ്ങൾ
Verschaffeltia splendida H.Wendl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna adenantha (G.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna luteola (Jacq.) Benth. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna mungo (L.) Hepper 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna radiata (L.) R.Wilczek 39 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna vexillata (L.) A.Rich. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Viola stipularis Sw. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Virola sebifera Aubl. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Vitis vinifera L. 10752 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria graminifolia Kaulf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria lineata (L.) Sm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria inermis L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Vriesea splendens (Brongn.) Lem. 1067 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary 401 ചിത്രങ്ങൾ
Washingtonia robusta H.Wendl. 1946 ചിത്രങ്ങൾ
Wedelia calycina Rich. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Wedelia fruticosa Jacq. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Weinmannia pinnata L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Wissadula amplissima (L.) R.E. Fr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 4017 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 817 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma undipes (K.Koch & C.D.Bouché) K.Koch 34 ചിത്രങ്ങൾ
Xeranthemum annuum L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma buxifolia A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca filamentosa L. 3556 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca flaccida Haw. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gigantea Lem. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gloriosa L. 6776 ചിത്രങ്ങൾ
Zamia furfuracea L.f. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Zamia pumila L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum caribaeum Lam. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson 29 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum punctatum Vahl 24 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum tragodes (L.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Zapoteca portoricensis (Jacq.) H.M.Hern. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 23402 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes atamasco (L.) Herb. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. 738 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes carinata Herb. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes citrina Baker 93 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes rosea Lindl. 839 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 478 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia elegans Jacq. 3327 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 379 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle 16 ചിത്രങ്ങൾ