മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze

 
Aizoaceae 466 353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia tetragonioides

Trianthema portulacastrum L.

വെള്ളത്തഴുതാമ
Aizoaceae 138 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum
Trianthema portulacastrum