മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacardium occidentale L.

കശുമാവ്
Anacardiaceae 612 307 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale

Mangifera indica L.

മാവ്
Anacardiaceae 3,083 2,218 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica

Spondias dulcis Sol. ex Parkinson

 
Anacardiaceae 65 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias dulcis
Spondias dulcis
Spondias dulcis
Spondias dulcis

Spondias mombin L. LC

 
Anacardiaceae 128 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin

Spondias purpurea L. LC

ജൊക്കോട്ട്
Anacardiaceae 247 169 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea