മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ilex macfadyenii (Walp.) Rehder LC

 
Aquifoliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ilex macfadyenii
Ilex macfadyenii