മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aristolochia grandiflora Sw.

 
Aristolochiaceae 140 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora

Aristolochia maxima Jacq.

 
Aristolochiaceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima

Aristolochia trilobata L.

 
Aristolochiaceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata