മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Impatiens balsamina L.

കാശിത്തുമ്പ
Balsaminaceae 1,458 1,256 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Impatiens balsamina
Impatiens balsamina
Impatiens balsamina
Impatiens balsamina

Impatiens niamniamensis Gilg

 
Balsaminaceae 130 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Impatiens niamniamensis
Impatiens niamniamensis
Impatiens niamniamensis
Impatiens niamniamensis

Impatiens walleriana Hook.f.

 
Balsaminaceae 4,987 4,412 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Impatiens walleriana
Impatiens walleriana
Impatiens walleriana
Impatiens walleriana