മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bourreria succulenta Jacq. LC

 
Boraginaceae 32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bourreria succulenta
Bourreria succulenta
Bourreria succulenta
Bourreria succulenta

Heliotropium angiospermum Murray

 
Boraginaceae 93 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliotropium angiospermum
Heliotropium angiospermum
Heliotropium angiospermum
Heliotropium angiospermum

Heliotropium curassavicum L. LC

 
Boraginaceae 522 376 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum
Heliotropium curassavicum

Heliotropium indicum L.

തേൾക്കട
Boraginaceae 325 240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum
Heliotropium indicum

Myosotis arvensis (L.) Hill

 
Boraginaceae 1,348 1,065 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis
Myosotis arvensis

Myriopus maculatus (Jacq.) Feuillet

 
Boraginaceae 12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myriopus maculatus
Myriopus maculatus
Myriopus maculatus
Myriopus maculatus

Myriopus volubilis (L.) Small

 
Boraginaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Myriopus volubilis
Myriopus volubilis
Myriopus volubilis

Rochefortia spinosa (Jacq.) Urb. LC

 
Boraginaceae 13 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rochefortia spinosa
Rochefortia spinosa
Rochefortia spinosa
Rochefortia spinosa

Symphytum asperum Lepech.

 
Boraginaceae 642 510 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Symphytum asperum
Symphytum asperum
Symphytum asperum
Symphytum asperum

Symphytum officinale L.

 
Boraginaceae 11,520 9,355 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale

Tournefortia bicolor Sw. LC

 
Boraginaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tournefortia bicolor
Tournefortia bicolor
Tournefortia bicolor
Tournefortia bicolor
Tournefortia gnaphalodes
Tournefortia gnaphalodes
Tournefortia gnaphalodes
Tournefortia gnaphalodes

Tournefortia hirsutissima L.

 
Boraginaceae 13 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tournefortia hirsutissima
Tournefortia hirsutissima
Tournefortia hirsutissima
Tournefortia hirsutissima

Varronia curassavica Jacq.

 
Boraginaceae 70 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Varronia curassavica
Varronia curassavica
Varronia curassavica
Varronia curassavica