മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Centropogon cornutus (L.) Druce

 
Campanulaceae 10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centropogon cornutus
Centropogon cornutus
Centropogon cornutus
Centropogon cornutus

Hippobroma longiflora (L.) G.Don

 
Campanulaceae 354 260 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippobroma longiflora
Hippobroma longiflora
Hippobroma longiflora
Hippobroma longiflora