മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cannabis sativa L.

 
Cannabaceae 3,518 3,304 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabis sativa
Cannabis sativa
Cannabis sativa
Cannabis sativa

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. LC

 
Cannabaceae 48 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celtis iguanaea
Celtis iguanaea
Celtis iguanaea
Celtis iguanaea

Trema micrantha (L.) Blume LC

 
Cannabaceae 84 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trema micrantha
Trema micrantha
Trema micrantha
Trema micrantha