മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Carica papaya L. DD

പപ്പായ
Caricaceae 2,447 1,981 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya