മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl. LR/lc

 
Celastraceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catha edulis
Catha edulis
Catha edulis
Catha edulis

Elaeodendron xylocarpum (Vent.) DC.

 
Celastraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Elaeodendron xylocarpum
Elaeodendron xylocarpum
Elaeodendron xylocarpum

Hippocratea volubilis L.

 
Celastraceae 42 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippocratea volubilis
Hippocratea volubilis
Hippocratea volubilis
Hippocratea volubilis

Schaefferia frutescens Jacq. LC

 
Celastraceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schaefferia frutescens
Schaefferia frutescens
Schaefferia frutescens
Schaefferia frutescens