മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hedyosmum arborescens Sw.

 
Chloranthaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Hedyosmum arborescens
Hedyosmum arborescens
Hedyosmum arborescens