മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chrysobalanus icaco L. LC

 
Chrysobalanaceae 304 195 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco
Chrysobalanus icaco
Chrysobalanus icaco
Chrysobalanus icaco

Hirtella triandra Sw.

 
Chrysobalanaceae 57 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hirtella triandra
Hirtella triandra
Hirtella triandra
Hirtella triandra

Licania ternatensis Hook.f. ex Duss

 
Chrysobalanaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Licania ternatensis
Licania ternatensis
Licania ternatensis
Licania ternatensis