മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Capparis cynophallophora L.

 
Clusiaceae 28 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparis cynophallophora
Capparis cynophallophora
Capparis cynophallophora
Capparis cynophallophora

Capparis flexuosa (L.) L.

 
Clusiaceae 51 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparis flexuosa
Capparis flexuosa
Capparis flexuosa
Capparis flexuosa

Capparis indica (L.) Druce

 
Clusiaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparis indica
Capparis indica
Capparis indica
Capparis indica

Clusia major L.

 
Clusiaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusia major
Clusia major
Clusia major
Clusia major

Clusia mangle Rich. ex Planch. & Triana

 
Clusiaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusia mangle
Clusia mangle
Clusia mangle

Garcinia mangostana L.

 
Clusiaceae 57 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Garcinia mangostana
Garcinia mangostana
Garcinia mangostana
Garcinia mangostana

Mammea americana L.

 
Clusiaceae 146 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mammea americana
Mammea americana
Mammea americana
Mammea americana