മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adiantopsis radiata (L.) Fée

 
Pteridaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata

Adiantum caudatum L.

 
Pteridaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum

Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Pteridaceae 23 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum

Adiantum fragile Sw.

 
Pteridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum fragile
Adiantum fragile
Adiantum fragile

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 51 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium

Adiantum macrophyllum Sw.

 
Pteridaceae 20 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum

Adiantum obliquum Willd.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum

Adiantum petiolatum Desv.

 
Pteridaceae 18 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum

Adiantum pulverulentum L.

 
Pteridaceae 17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum

Adiantum pyramidale (L.) Willd.

 
Pteridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum pyramidale
Adiantum pyramidale
Adiantum pyramidale

Adiantum tenerum Sw.

 
Pteridaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Pteridaceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum

Anetium citrifolium (L.) Splitg.

 
Pteridaceae 11 1 നിരീക്ഷണം
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn

 
Pteridaceae 25 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor

Doryopteris pedata (L.) Fée

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Doryopteris pedata
Doryopteris pedata

Hemionitis palmata L.

 
Pteridaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

 
Pteridaceae 112 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos

Vittaria graminifolia Kaulf.

 
Pteridaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia

Vittaria lineata (L.) Sm.

 
Pteridaceae 18 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata