മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allium ampeloprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 3,355 2,929 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum

Allium cepa L.

ഉള്ളി
Amaryllidaceae 1,321 1,140 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa
Allium cepa

Allium fistulosum L.

 
Amaryllidaceae 333 289 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium fistulosum
Allium fistulosum
Allium fistulosum
Allium fistulosum

Allium porrum L.

 
Amaryllidaceae 261 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium porrum
Allium porrum
Allium porrum
Allium porrum

Allium sativum L.

വെളുത്തുള്ളി
Amaryllidaceae 536 449 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum

Allium schoenoprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 2,515 2,114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum