മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allocasuarina verticillata (Lam.) L.A.S.Johnson LC

 
Casuarinaceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allocasuarina verticillata
Allocasuarina verticillata
Allocasuarina verticillata
Allocasuarina verticillata