മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ammannia coccinea Rottb.

 
Lythraceae 43 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammannia coccinea
Ammannia coccinea
Ammannia coccinea
Ammannia coccinea

Ammannia latifolia L.

 
Lythraceae 11 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammannia latifolia
Ammannia latifolia
Ammannia latifolia
Ammannia latifolia

Ammannia ramosior L.

 
Lythraceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammannia ramosior
Ammannia ramosior
Ammannia ramosior
Ammannia ramosior

Ammannia robusta Heer & Regel LC

 
Lythraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Ammannia robusta
Ammannia robusta
Ammannia robusta
Ammannia robusta