മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacardium occidentale L. LC

കശുമാവ്
Anacardiaceae 710 437 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale