മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anetium citrifolium (L.) Splitg.

 
Pteridaceae 11 1 നിരീക്ഷണം
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium