മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anredera vesicaria (Lam.) C.F.Gaertn.

 
Basellaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anredera vesicaria
Anredera vesicaria
Anredera vesicaria