മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze CR

 
Araucariaceae 268 190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia
Araucaria angustifolia

Araucaria araucana (Molina) K.Koch

 
Araucariaceae 3,162 2,099 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucaria araucana
Araucaria araucana
Araucaria araucana
Araucaria araucana

Araucaria cunninghamii Aiton ex A.Cunn. LC

 
Araucariaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Araucaria cunninghamii
Araucaria cunninghamii

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco

 
Araucariaceae 2,261 1,759 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla