മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Basella alba L.

വള്ളിച്ചീര
Basellaceae 448 331 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basella alba
Basella alba
Basella alba
Basella alba