മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Capparis cynophallophora L.

 
Clusiaceae 27 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparis cynophallophora
Capparis cynophallophora
Capparis cynophallophora
Capparis cynophallophora

Capparis flexuosa (L.) L.

 
Clusiaceae 41 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparis flexuosa
Capparis flexuosa
Capparis flexuosa
Capparis flexuosa

Capparis indica (L.) Druce

 
Clusiaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparis indica
Capparis indica
Capparis indica
Capparis indica