മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. LC

 
Cannabaceae 51 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celtis iguanaea
Celtis iguanaea
Celtis iguanaea
Celtis iguanaea