മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Centropogon cornutus (L.) Druce

 
Campanulaceae 21 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centropogon cornutus
Centropogon cornutus
Centropogon cornutus
Centropogon cornutus