മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Clusia major L.

 
Clusiaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusia major
Clusia major
Clusia major
Clusia major

Clusia mangle Rich. ex Planch. & Triana

 
Clusiaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusia mangle
Clusia mangle
Clusia mangle