മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Conostegia icosandra (Sw. ex Wikstr.) Urb.

 
Melastomataceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conostegia icosandra
Conostegia icosandra
Conostegia icosandra
Conostegia icosandra