മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cynophalla hastata (Jacq.) J.Presl LC

 
Capparaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cynophalla hastata