മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn

 
Pteridaceae 23 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor

Doryopteris pedata (L.) Fée

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Doryopteris pedata
Doryopteris pedata