മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett

 
Alismataceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echinodorus berteroi
Echinodorus berteroi
Echinodorus berteroi
Echinodorus berteroi