മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hemionitis palmata L.

 
Pteridaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata