മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Hirtella triandra Sw.

 
Chrysobalanaceae 45 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hirtella triandra
Hirtella triandra
Hirtella triandra
Hirtella triandra