മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Licania ternatensis Hook.f. ex Duss

 
Chrysobalanaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Licania ternatensis
Licania ternatensis
Licania ternatensis