മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Medinilla magnifica Lindl.

 
Melastomataceae 669 532 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica

Medinilla myriantha Merr.

 
Melastomataceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha