മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Miconia corymbosa (Rich.) Judd & Skean

 
Melastomataceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Miconia corymbosa
Miconia corymbosa

Miconia laevigata (L.) D.Don

 
Melastomataceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Miconia laevigata
Miconia laevigata
Miconia laevigata
Miconia laevigata

Miconia prasina (Sw.) DC. LC

 
Melastomataceae 24 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Miconia prasina
Miconia prasina
Miconia prasina
Miconia prasina