മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Rochefortia spinosa (Jacq.) Urb. LC

 
Boraginaceae 13 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rochefortia spinosa
Rochefortia spinosa
Rochefortia spinosa
Rochefortia spinosa