മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Schaefferia frutescens Jacq. LC

 
Celastraceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schaefferia frutescens
Schaefferia frutescens
Schaefferia frutescens
Schaefferia frutescens