മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose LC

 
Cactaceae 140 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Selenicereus grandiflorus
Selenicereus grandiflorus
Selenicereus grandiflorus
Selenicereus grandiflorus