മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Symphytum asperum Lepech.

 
Boraginaceae 642 510 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Symphytum asperum
Symphytum asperum
Symphytum asperum
Symphytum asperum

Symphytum officinale L.

 
Boraginaceae 11,492 9,335 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale
Symphytum officinale