മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Trema micrantha (L.) Blume LC

 
Cannabaceae 84 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trema micrantha
Trema micrantha
Trema micrantha
Trema micrantha