മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Varronia bullata L. LC

 
Boraginaceae 16 1 നിരീക്ഷണം
Varronia bullata
Varronia bullata
Varronia bullata
Varronia bullata

Varronia curassavica Jacq.

 
Boraginaceae 128 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Varronia curassavica
Varronia curassavica
Varronia curassavica
Varronia curassavica

Varronia polycephala Lam. LC

 
Boraginaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Varronia polycephala
Varronia polycephala
Varronia polycephala
Varronia polycephala