മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vittaria graminifolia Kaulf.

 
Pteridaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia

Vittaria lineata (L.) Sm.

 
Pteridaceae 18 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata