മാർട്ടിനിക് മാർട്ടിനിക് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Wissadula amplissima (L.) R.E. Fr.

 
Malvaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Wissadula amplissima
Wissadula amplissima
Wissadula amplissima