മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus

Abelmoschus

752 656 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abrus

Abrus

212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

357 179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Acacia

Acacia

4,574 3,185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Acalypha

Acalypha

2,016 1,276 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Acanthophoenix

Acanthophoenix

63 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthospermum

Acanthospermum

87 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthus

Acanthus

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acca

Acca

652 499 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achimenes

Achimenes

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyranthes

Achyranthes

466 321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acmella

Acmella

154 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acrocarpus

Acrocarpus

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adansonia

Adansonia

352 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenanthera

Adenanthera

134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenium

Adenium

2,214 1,912 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenostemma

Adenostemma

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adonidia

Adonidia

79 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aegle

Aegle

61 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeranthes

Aeranthes

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aeschynomene

Aeschynomene

95 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aframomum

Aframomum

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Afrocarpus

Afrocarpus

11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agapanthus

Agapanthus

5,978 5,180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agarista

Agarista

12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agathis

Agathis

40 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agave

Agave

664 521 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ageratina

Ageratina

367 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

1,580 1,401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aglaia

Aglaia

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aiphanes

Aiphanes

15 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albizia

Albizia

120 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alcea

Alcea

9,294 7,705 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aleurites

Aleurites

165 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allamanda

Allamanda

2,040 1,604 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Allium

Allium

1,634 1,406 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Allocasuarina

Allocasuarina

9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allophylus

Allophylus

27 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alocasia

Alocasia

1,460 1,251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aloe

Aloe

11,589 10,704 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aloysia

Aloysia

760 638 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alpinia

Alpinia

1,989 1,534 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Alstonia

Alstonia

148 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alternanthera

Alternanthera

854 633 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Amaranthus

Amaranthus

2,433 1,954 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Ambrosia

Ambrosia

2,661 2,023 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ammannia

Ammannia

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amorphophallus

Amorphophallus

108 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amphilophium

Amphilophium

115 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anagallis

Anagallis

1,186 1,055 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...