മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus

Abelmoschus

1,023 866 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abrus

Abrus

313 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

378 219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Acacia

Acacia

6,610 4,753 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Acalypha

Acalypha

2,855 2,065 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Acanthophoenix

Acanthophoenix

76 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthospermum

Acanthospermum

99 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acanthus

Acanthus

37 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acca

Acca

940 714 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achetaria

Achetaria

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achimenes

Achimenes

11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyranthes

Achyranthes

650 430 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acmella

Acmella

237 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acrocarpus

Acrocarpus

17 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adansonia

Adansonia

486 304 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenanthera

Adenanthera

198 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenium

Adenium

3,355 2,904 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenostemma

Adenostemma

8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adonidia

Adonidia

126 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aegle

Aegle

106 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeranthes

Aeranthes

5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aeschynomene

Aeschynomene

139 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aframomum

Aframomum

7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Afrocarpus

Afrocarpus

58 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agalinis

Agalinis

10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agapanthus

Agapanthus

7,503 6,499 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agarista

Agarista

12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agathis

Agathis

97 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agave

Agave

1,157 951 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ageratina

Ageratina

431 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

2,296 1,994 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aglaia

Aglaia

23 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aglaonema

Aglaonema

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aiphanes

Aiphanes

26 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albizia

Albizia

135 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Alcea

Alcea

12,106 10,039 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aleurites

Aleurites

217 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allamanda

Allamanda

2,875 2,299 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Allium

Allium

2,269 1,967 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Allocasuarina

Allocasuarina

19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allophylus

Allophylus

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alocasia

Alocasia

2,430 2,101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aloe

Aloe

14,050 12,866 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aloysia

Aloysia

1,180 986 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alpinia

Alpinia

3,065 2,417 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Alstonia

Alstonia

262 166 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alternanthera

Alternanthera

1,280 969 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Amaranthus

Amaranthus

3,586 2,851 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Ambrosia

Ambrosia

3,635 2,814 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ammannia

Ammannia

17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...