മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthophoenix

Acanthophoenix

63 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adonidia

Adonidia

79 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aiphanes

Aiphanes

15 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Areca

Areca

144 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bactris

Bactris

4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Caryota

Caryota

161 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chambeyronia

Chambeyronia

63 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cocos

Cocos

1,353 1,112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Corypha

Corypha

108 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dictyosperma

Dictyosperma

78 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dypsis

Dypsis

935 772 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Elaeis

Elaeis

162 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Howea

Howea

9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hyophorbe

Hyophorbe

309 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Latania

Latania

292 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Livistona

Livistona

354 259 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Lodoicea

Lodoicea

14 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Phoenicophorium

Phoenicophorium

17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Phoenix

Phoenix

2,193 1,692 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Ptychosperma

Ptychosperma

8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Raphia

Raphia

44 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rhopaloblaste

Rhopaloblaste

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Roystonea

Roystonea

213 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sabal

Sabal

155 126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Salacca

Salacca

35 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Saribus

Saribus

8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Syagrus

Syagrus

500 359 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Tectiphiala

Tectiphiala

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Thrinax

Thrinax

5 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Verschaffeltia

Verschaffeltia

16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1