മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acacia

Acacia

4,455 3,099 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Acrocarpus

Acrocarpus

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenanthera

Adenanthera

131 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albizia

Albizia

120 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Arachis

Arachis

513 396 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bauhinia

Bauhinia

2,831 2,056 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Brownea

Brownea

78 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Butea

Butea

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Caesalpinia

Caesalpinia

1,940 1,376 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Cajanus

Cajanus

512 192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Calliandra

Calliandra

525 356 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Calopogonium

Calopogonium

39 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Canavalia

Canavalia

22 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cassia

Cassia

1,169 747 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Centrosema

Centrosema

133 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ceratonia

Ceratonia

2,547 1,847 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chamaecrista

Chamaecrista

113 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Christia

Christia

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cicer

Cicer

383 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clitoria

Clitoria

745 576 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Codariocalyx

Codariocalyx

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Colvillea

Colvillea

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Crotalaria

Crotalaria

710 414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Dalbergia

Dalbergia

18 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Delonix

Delonix

805 608 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dendrolobium

Dendrolobium

26 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Derris

Derris

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Desmanthus

Desmanthus

112 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Desmodium

Desmodium

337 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Dichrostachys

Dichrostachys

192 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Erythrina

Erythrina

1,918 1,423 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Flemingia

Flemingia

32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Galactia

Galactia

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Gliricidia

Gliricidia

19 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Haematoxylum

Haematoxylum

90 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hymenaea

Hymenaea

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Indigofera

Indigofera

177 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Lathyrus

Lathyrus

2,257 1,851 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Lens

Lens

292 189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Leucaena

Leucaena

1,532 965 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Macroptilium

Macroptilium

140 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Medicago

Medicago

14,129 10,725 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Melilotus

Melilotus

3,761 2,786 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mimosa

Mimosa

1,692 1,351 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Mucuna

Mucuna

103 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Mundulea

Mundulea

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pachyrhizus

Pachyrhizus

38 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Parkia

Parkia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Parkinsonia

Parkinsonia

964 700 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Peltophorum

Peltophorum

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Loading...