മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ammannia

Ammannia

17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cuphea

Cuphea

2,131 1,743 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Lafoensia

Lafoensia

13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lagerstroemia

Lagerstroemia

12,992 10,114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Lawsonia

Lawsonia

230 136 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pemphis

Pemphis

32 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Punica

Punica

9,908 7,674 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Woodfordia

Woodfordia

36 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1