മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aegle

Aegle

59 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chloroxylon

Chloroxylon

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Citrus

Citrus

7,974 6,495 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Clausena

Clausena

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Limonia

Limonia

15 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Murraya

Murraya

1,186 956 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Toddalia

Toddalia

79 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Triphasia

Triphasia

10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Vepris

Vepris

8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1