മൗറീഷ്യസ് മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aegle

Aegle

106 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chloroxylon

Chloroxylon

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Citrus

Citrus

12,172 9,817 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Clausena

Clausena

13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Limonia

Limonia

25 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Murraya

Murraya

2,039 1,601 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Toddalia

Toddalia

89 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Triphasia

Triphasia

26 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Vepris

Vepris

11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1